Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy strony www.cejax.pl zwanej dalej Stroną Internetową.

Przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych do formularzy elektronicznych na stronach internetowych krispol.pl oraz krishome.pl oraz zapewniamy, że Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkowników.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziliście Państwo zgodę.

1. Kto jest Administratorem danych osobowych Strony Internetowej?

Administratorem danych osobowych Strony Internetowej (dalej: Administrator): Przedsiębiorstwo Włókiennicze “CEJAX ” Janusz Kozłowski z siedzibą w ul. Tymienicka 4
98 – 220 Zduńska Wola, NIP 7311382935.

Przedsiębiorstwo Włókiennicze “CEJAX ” Janusz Kozłowski jest także Administratorem danych osobowych wprowadzanych do formularzy kontaktowych, wskazanych szczegółowo w pkt. 2 poniżej, zamieszczonych na podstronach serwisu www.cejax.pl

2. Jakie dane oraz w jakim celu wykorzystuje Strona Internetowa?

2.1. Formularze kontaktowe dostępne na stronie www.cejax.pl

W celu zapewnienia Państwu możliwości kontaktu na Stronie Internetowej udostępniono formularze kontaktowe opisane szczegółowo poniżej. Strony Internetowe wykorzystują jedynie Państwa dane osobowe dobrowolnie wprowadzone do formularza kontaktowego.

Formularz pozwala na zebranie następujących danych: imię i nazwisko, firma, telefon, adres e-mail. W celu skorzystania z funkcji formularza kontaktowego należy podać co najmniej adres e-mail lub numer telefonu. Podanie danych zawartych w formularzu kontaktowym jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości skontaktowania się z Państwem przez Przedsiębiorstwo Włókiennicze “CEJAX ” Janusz Kozłowski.

3. Na jakiej podstawie zbieramy oraz przetwarzamy dane osobowe? Cele i okresy przetwarzania danych

Państwa dane osobowe zbieramy w celu umożliwienia Państwu skontaktowania się z Administratorem, komunikacji związanej ze świadczenie usług.
Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1a RODO). Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i tylko te dane, które są konieczne do jego osiągnięcia.

Zgodna na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili wycofana, bez żadnych negatywnych konsekwencji, w sposób równie łatwy jak jej wyrażenie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem zgody.

Dane osobowe udostępnione poprzez formularze kontaktowe przetwarzamy przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz załatwienia sprawy.

Dane archiwizujemy i przetwarzamy dla celów ustalenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez okres 3 lat od dnia ich uzyskania (podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora, art. 6 ust. 1f RODO).