W firmie P.W. CEJAX Janusz Kozłowski poprzez korupcję rozumie się „działanie, obietnice działania lub zaniechanie działania w celu uzyskania nienależnej korzyści przekazanej, obiecanej lub domniemanej, zarówno materialnej, jak i niematerialnej, w sposób bezpośredni lub pośredni. Pojęcie korupcji obejmuje wszystkich uczestników rzeczywistej lub potencjalnej wymiany”.

Polityka antykorupcyjna firmy P.W. CEJAX zobowiązuje swoich partnerów biznesowych, dostawców usług oraz pracowników do uczciwego działania bez zamiarów i czynności związanych z korupcją oraz przestrzeganie poniższych zasad:

  • nieoferowania i niewręczania jakiejkolwiek korzyści finansowej, rzeczowej ani innej;
  • pracownikom nie wolno brać udziału w jakichkolwiek zachowaniach mających znamiona zmowy, żądania, prośby korzyści finansowej lub rzeczowej;
  • żaden pracownik nie zostanie ukarany degradacją, grzywną, ani żadnymi innymi negatywnymi konsekwencjami z tytułu odmowy przyjęcia lub zapłacenia łapówki, nawet jeżeli taka odmowa spowoduje utratę możliwości biznesowych dla firmy P.W. CEJAX
  • dostawcom nie wolno przychylać się prośbom, żądaniom korzyści finansowej lub rzeczowej;
  • dostawcom nie wolno oferować korzści finansowych i rzeczowych;
  • w przypadkach korupcji na równi traktuje się odnoszącego korzyść, dającego i biorącego łapówkę;
  • jeśli klient lub dostawca podejrzewa, że może zachodzić żądanie, próba zachowania mającego znamiona korupcji powinien natychmiast skontaktować się z właścicielem firmy Panem Januszem Kozłowskim.

Wszyscy pracownicy firmy P.W. CEJAX Janusz Kozłowski odpowiedzialni są za realizację Polityki Antykorupcyjnej w odniesieniu do swoich stanowisk pracy i zobowiązani są do wykazywania inicjatywy w zakresie eliminacji wystąpienia zdarzeń o charakterze korupcyjnym.