W firmie P.W. CEJAX Janusz Kozłowski Sp. z o.o. poprzez korupcję rozumie się „działanie, obietnice działania lub zaniechanie działania w celu uzyskania nienależnej korzyści przekazanej, obiecanej lub domniemanej, zarówno materialnej, jak i niematerialnej, w sposób bezpośredni lub pośredni. Pojęcie korupcji obejmuje wszystkich uczestników rzeczywistej lub potencjalnej wymiany”.

Polityka antykorupcyjna firmy P.W. CEJAX Janusz Kozłowski Sp. z o.o. zobowiązuje swoich partnerów biznesowych, dostawców usług oraz pracowników do uczciwego działania bez zamiarów i czynności związanych z korupcją oraz przestrzeganie poniższych zasad:

  • nieoferowania i niewręczania jakiejkolwiek korzyści finansowej, rzeczowej ani innej;
  • pracownikom nie wolno brać udziału w jakichkolwiek zachowaniach mających znamiona zmowy, żądania, prośby korzyści finansowej lub rzeczowej;
  • żaden pracownik nie zostanie ukarany degradacją, grzywną, ani żadnymi innymi negatywnymi konsekwencjami z tytułu odmowy przyjęcia lub zapłacenia łapówki, nawet jeżeli taka odmowa spowoduje utratę możliwości biznesowych dla firmy P.W. CEJAX Sp. z o.o.
  • dostawcom nie wolno przychylać się prośbom, żądaniom korzyści finansowej lub rzeczowej;
  • dostawcom nie wolno oferować korzyści finansowych i rzeczowych;
  • w przypadkach korupcji na równi traktuje się odnoszącego korzyść, dającego i biorącego łapówkę;
  • jeśli klient lub dostawca podejrzewa, że może zachodzić żądanie, próba zachowania mającego znamiona korupcji powinien natychmiast skontaktować się z prezesem firmy Panem Januszem Kozłowskim.

Wszyscy pracownicy firmy P.W. CEJAX Janusz Kozłowski Sp. z o.o. odpowiedzialni są za realizację Polityki Antykorupcyjnej w odniesieniu do swoich stanowisk pracy i zobowiązani są do wykazywania inicjatywy w zakresie eliminacji wystąpienia zdarzeń o charakterze korupcyjnym.