TYTUŁ PROJEKTU: WDROŻENIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE CEJAX WYNIKÓW WŁASNYCH PRAC B+R DOTYCZĄCYCH TEKSTYLNEGO PODŁOŻA DO ŁÓŻKA

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

DZIAŁANIE: 2.3. ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚC MŚP

PODDZIAŁANIE 2.3.1. INNOWACJE W MŚP

Opis projektu: Projekt ma na celu wprowadzenie na rynek przez Firmę Cejax innowacyjnego produktu: podłoża do łóżka, które może dopasowywać się do zmiennych obciążeń w czasie użytkowania mebla, spełniając wymagania ergonomii dla człowieka znajdującego się w pozycji leżącej. Produkt jest efektem działalności B+R Wnioskodawcy w wyniku której opracowana została również technologia produkcji niniejszego rozwiązania. Opracowana przez Wnioskodawcę technologia została dn.04.11.2014r. zgłoszona do ochrony patentowej pn. „Tekstylne podłoże do łóżka i sposób wytwarzania tekstylnego podłoża do łóżka” pod nr P.409985. Zgłoszenie uzyskało pozytywny raport o stanie techniki, potwierdzający jego poziom nowości rozwiązania. Produkt adresowany jest do szerokiego grona odbiorców, zwłaszcza osób ze schorzeniami kręgosłupa. Może być wykorzystany w szpitalach, sanatoriach, hotelach czy przez wojsko w warunkach polowych. Nowy podłoże do łóżka należy określić jako produkt innowacyjny w skali światowej, co potwierdzają Opinie o innowacyjności sporządzone przez Instytut Włókiennictwa i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Wdrożenie wyników prac B+R będzie wymagało działań inwestycyjnych umożliwiających stworzenie odpowiedniej infrastruktury, dlatego planowane są dwa zadania: 1) nabycie prac i materiałów budowlanych 2) wyposażenie zakładu w infrastrukturę niezbędną do rozpoczęcia produkcji i wdrożenia produktu na rynek: zakup 4 krosien,1 snowadła, systemu wspomagania procesów logistycznych w celu wdrożenia rozwiązania TIK. Tym sposobem zostanie zapewniona efektywność produkcji i dystrybucji produktu. W wyniku realizacji projektu zostanie utworzonych 5 nowych etatów oraz zostaną wprowadzone 3 innowacje: produktowa, procesowa i organizacyjna związana z wdrożeniem nowego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie. Projekt wpisuje się w RIS Nowoczesny Przemysł Włókienniczy i Mody (w tym wzornictwo).

Projekt został zrealizowany

TYTUŁ PROJEKTU: NOWA TECHNOLOGIA WYTWARZANIA TKANINY TRUDNOPALNEJ TYPU INTERLINER

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTY ROZWÓJ 2014- 2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PODDZIAŁANIE 3.2.2 KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Opis projektu: Projekt polega na wprowadzeniu na rynek przez Przedsiębiorstwo Włókiennicze „CEJAX” Janusz Kozłowski tkanin trudnopalnych typu interliner nowej generacji. Tkaniny te odznaczać się będą zachowaniem właściwości trudnopalnych nawet po wielokrotnym praniu w wysokich temperaturach, co obecnie nie jest osiągalne w alternatywnych rozwiązaniach dostępnych na polskim rynku.

Produkt wraz z technologią jego produkcji stanowią wynik prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę. Badania walidacyjne nowych produktów zostały powierzone niezależnym jednostkom badawczym.

Wprowadzenie wyników prac B+R do oferty wnioskodawcy będzie wymagało podjęcia szeregu działań inwestycyjnych i wdrożeniowych. Uruchomienie produkcji nowej gamy wyrobów wymaga zastosowania nowych urządzeń, dlatego w ramach projektu planowany jest zakup suszarko-stabilizatora, umożliwiającego wytwarzanie produktów o wspomnianych właściwościach.

Projekt został zrealizowany